Beneficjenci/Uczestnicy

Grupą docelową projektu  są osoby w wieku aktywności zawodowej  18 lat lub więcej , które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze jednego z powiatów województwa dolnośląskiego:


 • wołowskiego,
 • górowskiego,
 • lwóweckiego, 
 • jaworskiego,
 • jeleniogórskiego ziemskiego, 
 • lubańskiego, 
 • złotoryjskiego, 
 • legnickiego ziemskiego, 
 • dzierżoniowskiego, 
 • kłodzkiego, 
 • wałbrzyskiego ziemskiego, 
 • ząbkowickiego.

Do osób, które należą do jednej/i/lub więcej z poniższych grup:


 • Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
 • Osoby z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 -  poziom szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),
Dodatkowo pierwszeństwo będą miały:

 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Zgłaszający się są zainteresowani z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i szkoleniami z języka angielskiego (w związku z luką kompetencyjną w zakresie języków obcych).

W ramach projektu projektodawca zobligowany jest zapewnić udział minimum:

 • 126 osób po 50 roku życia,
 • 126 osób z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3,
 • 152 osób z terenów wiejskich.

Rekrutacja - ioffice.com.pl